Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Zuyderhuis de volgende voorwaarden. 

1.Algemeen 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen Zuyderhuis en opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht ingevolge artikel 6:231 e.v. BW. 

2. Grondslag offertes 

Alle offertes en aanbiedingen van Zuyderhuis zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Zuyderhuis zal in de door haar uit te brengen offertes naar beste inzicht en vermogen alle relevante factoren meenemen en verwerken. 

Zuyderhuis kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of overeenkomst, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

  1. Opdracht 

De opdracht zal worden uitgevoerd door de adviseur die de offerte heeft uitgebracht of in indien dit is afgesproken, in samenwerking met één of meer andere adviseurs of partners. Zuyderhuis zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Zuyderhuis geleverde dienst.  Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven. 

Mocht de adviseur die de opdracht uitvoert door onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte, de opdracht niet volledig kunnen uitvoeren, dan zal Zuyderhuis samen met de opdrachtgever bekijken of het mogelijk is dat de opdracht verder wordt uitgevoerd door een andere adviseur. Ook hier geldt dat opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden zijn om in goede harmonie een oplossing na te streven. De opdrachtgever is niet gehouden gebruik te maken van de diensten van een andere adviseur van Zuyderhuis. 

Afspraken voor het uitvoeren van een audit die per mail zijn bevestigd, kunnen tot 14 dagen voor de afgesproken datum van de uitvoering gewijzigd worden door de opdrachtgever. Bij een wijziging van de datum binnen 14 dagen voorafgaand aan de uitvoering, kan tot 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht omdat op deze dag en binnen deze termijn geen andere audit meer gepland kan worden door Zuyderhuis.

4. Tarieven en kosten 

Bij de tarieven van Zuyderhuis zijn alle opdrachtgebonden kosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Overeenkomsten worden afgesloten tegen het op dat moment overeengekomen tarief. Aanpassingen in de tarieven hebben geen invloed op reeds overeengekomen opdrachten. 

5. Betalingsvoorwaarden 

De overeengekomen kosten worden, bij opdrachten met een doorlooptijd van minder dan een maand, na afsluiting van het project gefactureerd. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan een maand vindt facturering plaats per maand, of zoals vermeld op de offerte.  

Betaling van facturen dient veertien dagen na datum te geschieden.  Na de vervaldag kan Zuyderhuis de wettelijke rente in rekening brengen zonder dat in gebreke stelling is vereist. Indien betaling in tweede termijn achterwege blijft kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. 

6. Oplevering 

Uitvoering van de opdracht gebeurt zoals beschreven is in de offerte of de overeenkomst. Als hierin ook opleverdata zijn genoemd, is Zuyderhuis daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever dit onmogelijk maakt door de kwaliteit van de door opdrachtgever aan te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel. 

7. Aanvullende opdrachten 

De opdrachtgever aanvaardt dat de opleveringsdatum van een opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de beschrijving van de opdracht, de werkwijze of de omvang te wijzigen. Indien tussentijds overeengekomen wijzigingen een groter tijdsbeslag vragen van Zuyderhuis zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening zijn van de opdrachtgever en door Zuyderhuis vooraf aan opdrachtgever worden bevestigd. 

8. Intellectueel eigendom 

Het auteurs- en publicatierecht op, alsmede het eigendom van door Zuyderhuis vervaardigd materiaal berust bij Zuyderhuis. Openbaarmaking kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van Zuyderhuis. Uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie heeft opdrachtgever het recht stukken te vermenigvuldigen. 

9. Geheimhouding 

Zuyderhuis en opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of in alle redelijkheid hoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. Vertrouwelijk verkregen informatie zal alleen aan derden worden doorgegeven met toestemming van de partijen. 

Zuyderhuis en opdrachtgever zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden of van relevante derden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.  De opdrachtgever zal zonder toestemming van Zuyderhuis geen mededelingen doen over offertes, tarieven en werkwijze van Zuyderhuis en zal geen rapportages ter inzage geven aan derden. 

10.  Aansprakelijkheid 

De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de gegevens die hij aan Zuyderhuis ter beschikking stelt. Zuyderhuis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. Zuyderhuis is jegens zijn opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een aan Zuyderhuis toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De maximale aansprakelijkheid van Zuyderhuis is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

11. Bepalingen omtrent overmacht 

Het kan zijn dat er een situatie ontstaat dat door de overheid opgelegde richtlijnen of verboden, levering van diensten in de weg staat. In dat geval is Zuyderhuis niet in staat te voldoen aan de verplichting of de uitvoering is praktisch te bezwaarlijk, als gevolg van een omstandigheid buiten de eigen macht. In deze situatie van onvoorziene omstandigheden, wordt de uitvoering van de dienst opgeschort tot een moment dat levering wel kan plaats vinden zonder overtreding van de overheidsrichtlijnen of verboden. Zuyderhuis en opdrachtgever zoeken in dat geval in alle redelijkheid naar een oplossing. Zuyderhuis is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het – door overmacht – niet kunnen uitvoeren van de afgesproken opdracht.