Diensten

Audit onderwijskwaliteit

Met een Audit Onderwijskwaliteit leg ik in één dag de vinger op de zere plek. Wat
gaat er goed? Wat kan of moet er beter?

Kwaliteitszorg bestuur

Een goed stelsel van kwaliteitszorg op bestuursniveau is een wettelijke vereiste.
Maar wanneer voldoet dit? Hoe krijg je goed zicht op de kwaliteit van de scholen?

Begeleiding zelfevaluatie

Een goede zelfevaluatie wordt steeds vaker gevraagd. Bij een herstelopdracht of als een school een aanvraag ‘goed’ wil doen bij de Onderwijsinspectie.

IKC Audit

Een IKC is meer dan een basisschool. Een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisschool vraagt om energie, daadkracht en innovatie.

Advisering VVE

Goede voor- en vroegschoolse educatie (VVE) legt een goede basis voor de ontwikkeling van kinderen. Peuters en kleuters met een taalachterstand kunnen dankzij VVE die taalachterstand inhalen.

Lokale Educatieve Agenda

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kinderopvang en vve. Ook moeten zij jaarlijks afspraken maken met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.